ผู้บริหารสำนักงานเขต

นายประสาน  เลือดทหาร

นายประสาน เลือดทหาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.สก
นายประสาน เลือดทหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว