กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

apps@wsb.ac.th0-3744-9190
นายพรชัย กิจนิมิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

#0 3726 9079