กลุ่มกฎหมายและคดี

นายพรชัย กิจนิมิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกฏหมายและคดี

นายอภิรัฐ รอดเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกฏหมายและคดี