กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา