กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

wanglang@wl.ac.th037-550371
นางสาววันฤดี สำราญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา