กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายอภิรัฐ รอดเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครฯ

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์