กลุ่มนโยบายและแผน

นายชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ict.wnyschool@gmail.com037251429
นายจำเนียน พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน

0-3744-1110
ว่าที่ ร.ต. ธนาโชค แก้วประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน