วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว


วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สร้างการศึกษาให้ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานวิถีใหม่วิถีแห่งความเป็นไทย


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะตามวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์

ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีจิตอาสา คิดสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


ค่านิยมองค์กร

สพม.สก

ส. = ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษามัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
พ. = พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน
ม. = มุ่งมั่นพัฒนาสู่เป้าหมายความสำเร็จ “ครูคุณธรรม นักเรียนคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ”
ส. = สามัคคี สร้างสรรค์ สพม.ใหม่
ก. = บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจโรงเรียน