ผู้บริหารสถานศึกษา

 • สหวิทยาเขตวังบูรพา
  นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
  #037-241091
  นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
  thakasempitthayasch@gmail.com037-447-058
  นายชานันท์ ประภา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
  ict.wnyschool@gmail.com037251429
  นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม
  wanglang@wl.ac.th037-550371
  เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
  037-247-166037-247-166
  นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
  wangprai2536@gmail.com037-247531
  นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
  apps@wsb.ac.th0-3744-9190

 • สหวิทยาเขตปิ่นมาลา

  นายวิษณุ เกิดในหล้า
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา
  #037247898
  นายพรชัย กิจนิมิตร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา
  tapraya2513@yahoo.com0 3726 9079
  ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป
  ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา
  submuangwittaya@gmail.com037-269902
  นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

  วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

  inforgraphic.rwr@gmail.com037243620
  นายจำเนียร พวงแก้ว
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
  ##0-3744-1110
  นายประสาน เลือดทหาร
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ
  #037 231 135
  นางสาววันฤดี สำราญสุข
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
  mklongnumsai@gmail.com037247451