แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ (๑๒) การพัฒนาการเรียนร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx
ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย จำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ
รายงานประจำปียุทธศาสตร์ชาติ
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว