กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2  
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการดำเนินงานทางวินัย
4
รายงานการดำเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียน
5
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6
มาตรการในการใช้ดุลพินิจฯ-แจ้งเวียนทุกกลุ่ม/a>
7
มาตรการในการใช้ดุลพินิจฯ-ส่ง-รร.
8
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
9
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
10
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
10
หลักเกณฑ์-มาตรการ-และแนวปฎิบัติ
11
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการ

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว