สพม.สระแก้ว

คำอธิบาย ITA2023

1
2
3
4
4
5

o1-โครงสร้าง

o2-ข้อมูลผู้บริหาร

o3-อำนาจหน้าที่

o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5-ข้อมูลการติดต่อ

o6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7-ข่าวประชาสัมพันธ์

o8-Q&A

o9-Social Network

o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18-E–Service

o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32-การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy

o33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40-การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารต้นฉบับคู่มือ ปปช.-ITA-2566

ปฏิทินการดำเนินงาน ITA2023