เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตo29--แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการท
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานถาม-ตอบ/สพม.สระแก้ว
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2565 o31--รายงานการดำเนินการการจัดการเรื่องร้องเ
o15--รายงานการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรีย
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

 

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว