สพม.สระแก้ว

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

ข่าว แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของกิจกรรมภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

VTR ผลการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระแก้ว

Views: 8

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่เพื่อประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ําสถานศึกษาการพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ คณะกรรมการประเมินฯ  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษาให้บรรลุ 5 ประการ คือ สะอาด (แห่ง,หอม)สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม ให้ได้มาตรฐานตามี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังนี้

 • สะอาด (Clean) หมายถึง การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ําทั้งภายในและภายนอก แห่งอยู่ตลอดเวลา มีกลิ่นหอมน่าใช้
 • สะดวก (Convenient) หมายถึง การซ่อมแซม บํารุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
 • สบาย (Comfortable) หมายถึง มีระบบน้ําประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย
 • สุขลักษณะ (Hygiene) หมายถึง การดูแลห้องน้ําให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ
 • สวยงาม (Attractive) หมายถึง การจัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ

ในการนี้  นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ําสถานศึกษาการพัฒนาห้องน้ําในสถานศึกษา ดังนี้

 • โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

 • โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 • โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 • โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

 • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : นางสาวประไพ  คำซาว

Views: 113

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดการอบรม โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐฯ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางกนกอร พุทธเสนา ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ขวัญมั่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Views: 152

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/67 สถานศึกษาสหวิทยาเขตปิ่นมาลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา) และ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตวังบูรพา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยได้ลงพื้นที่สถานศึกษาสหวิทยาเขตปิ่นมาลา


ขอบคุณภาพถ่ายจาก : นางสาว ฐายิกา สอนราษฎ์

Views: 19

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/67 สถานศึกษาสหวิทยาเขตวังบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ  ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรัตนา   อุกำแพง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ (ประธานสหวิทยาเขตปิ่นมาลา) และ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตปิ่นมาลา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยได้ลงพื้นที่สถานศึกษาสหวิทยาเขตวังบูรพา ดังนี้

 • เวลา 09.00 – 11.00 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา


 • เวลา 11.30 – 13.30 โรงเรียนสระแก้ว


 • เวลา 13.00 – 15.00 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม


 • เวลา 15.30 – 16.30 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

#ในการนี้ ได้รับการต้อนจากผู้บริหารและคณะครู #โรงเรียนท่าเกษมพิทยา #โรงเรียนสระแก้ว #โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม#โรงเรียนวังหลังวิทยาคม เป็นอย่างดียิ่ง


ขอบคุณภาพถ่ายจาก : นางศิวภรณ์  บุญทรัพย์

Views: 48

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/67 สถานศึกษาสหวิทยาเขตปิ่นมาลา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการนโยบายและแผน พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สหวิทยาเขตปิ่นมาลา

#ในการนี้ ได้รับการต้อนจากผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง


เครดิตข่าว : นายธนกร ไชยนิคม

Views: 10

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏืบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Views: 13

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานประชุม นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมคณะทำงานการติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมในครั้งนึ้ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 29

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ…..อ่านต่อ

นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

Views: 18

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต….อ่านต่อ..

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุ


Views: 9