HCEC PLK TEAM CONTACT

 

 

นายประสาน เลือดทหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
0959935359
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
0982567114
นายประสาน เลือดทหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ HCEC โรงเรียนอรัญประเทศ
0959935359
นายชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการศูนย์ HCEC โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
0849438171
ครูพิจักษณา กาวี
ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนอรัญประเทศ
0860641204
นางอัญชลี งามขำ
ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
0929365199
นายดังตะวัน ขันธ์ศิรินุกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานศูนย์ Hcec

0971963450