แนะนำ ศูนย์ hcec

โลกก้าวไกล การศึกษาไทยต้องก้าวให้ทัน กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานดูแลด้านการศึกษาของประเทศให้มี

ศักยภาพทัดเทียมสากล จึงมุ่งมั่นนํา พาการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ เป็นการศึกษายกกํา ลังสองที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์

ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษา (Thailand Education Eco-System : TE2S)

ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศ ผ่าน 3 กลไกขับเคลื่อนหลัก คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยความเป็นเลิศ

(Human Capital Excellence Center : HCEC) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence

Platform : DEEP) และแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) ซึ่ง

ทํา งานประสานเชื่อมโยงกันในการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษายกกํา ลังสองอย่างแท้จริง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในสังกัดสํา นักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในทักษะต่างๆที่จํา เป็นในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดย

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

(Human Capital Excellence Center : HCEC) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 185 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจําจังหวัดและโรงเรียน

ประจํา อํา เภอเป็นที่ตั้งของศูนย์

ปรัชญา

เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่จํา เป็นเข้าสู่ระบบการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษ

ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดํา เนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละจังหวัด

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา

เป้าหมายในการดําเนินงาน

เป้าหมายในการดํา เนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :

HCEC) ในสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  1. ระยะเร่งด่วน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– การอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สํา หรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

– เพิ่มระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ในแพลตฟอร์ม (Digital

Education Excellence Platform : DEEP) และเปิดใช้งานในช่วงของการเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

  1. ระยะกลาง : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

– การอบรมพัฒนาครูแกนนํา (Core/Master Trainers) ประจํา ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

(Human Capital Excellence Center : HCEC) ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  1. ระยะยาว

– การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)