ศูนย์สอบโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมฯ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.30 – 16.30 น. ศูนย์สอบโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว