ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ hcec

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  (Human Capital Excellence Center : HCEC) จุดภาคกลาง ในระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ