6-6-7 มาตรการสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

6 มาตรการหลัก

คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม

คือ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนไทยชนะ สำรวจความเสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักกันตนเอง 14 วันนับจากการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด

7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ)

  1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
  2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble
  3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
  4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
  5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม
  6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ
  7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วย ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 

ภาพ  :   Infographics

รายงาน : นายศุภเศรษฐ์  พึ่งบัว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว