สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมการเสนอคำขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมฯ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผอ.สพม.สระแก้วพร้อมด้วย นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมการเสนอคำขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อจัดทำคำขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัด เพื่อจัดทำคำขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2564
โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในการประชุมดังกล่าวได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว นำเสนอคำขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว