สพม.สก ประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีน รร.ท่าเกษมพิทยา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนท่าเกษมพิทยา โดยมี เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผอ. สพม.สระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีฯ โดยโครงการ
ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและปลูกฝัง เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความสามารถเข้าถึงการสื่อสารทางภาษาและ
สร้างความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษา ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานและทักษะในการสนทนา สื่อสาร บรรยาย ในการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และร่วมรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาในครั้งนี้
ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอชื่นชม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว