สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์  กิตติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายศุภเศรษฐ์  พึ่งบัว พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ DMC ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กทม. โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

ท่านว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ สพฐ.

1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้ดำเนินจัดเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ต่อ 1 ปีการศึกษา ดังนี้

          1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

          1.2 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

          1.3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

2. การดำเนินการติดตามตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัด

3. การดำเนินงานติดตามการขับเคลื่อน 9 นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ดังนี้

          – เร่งแก้ไขปัญหานักเรียนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19

          MOE Safety Center

          เด็กปฐมวัยกลับเข้าสู่ระบบ และปักหมุดบ้านเด็กพิการ

          – จัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

          – อบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “แก้ไขปัญหาหนี้สินครู”

          – จัดการเรียนรู้ Active Learning

          ยกระดับ “คุณภาพนักเรียน” ประจำพักนอน

          – ใช้ “เทคโนโลยีจัดการศึกษา” ทุกระดับ

          “กระจายอำนาจ” โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ท่านสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโนยายและแผน สพฐ.

ทั้งนี้ ท่านสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโนยายและแผน สพฐ. กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล DMC และ B-OBEC