สพม.สระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สพม.สระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ” อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถาบันนิติบัญญัติ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้การดำรงตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผู้มีส่วนรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และแจ้งนักเรียนในสังกัดทราบรายละเอียด ดังแนบ

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว