การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Coference (โปรแกรม ZOOM) โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญตามการขับเคลื่อนโยบาย สพฐ. ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2565 อย่างปลอดภัย โดย
    – สร้างความเข้าใจและติดตามโรงเรียนในสังกัด มาตรการ 6-6-7
    – ประสานวัคซีนให้นักเรียนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ 5-11 ปี
    – ผลักดันการสอน On-site พร้อมใช้ 5 On ในสถานการณ์ที่จำเป็น

2. ค้นหาและติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับมาเรียน โดย
    – วางแผน จัดระบบไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบอีกครั้ง
    – แนะนำทางเลือกการศึกษานอกระบบ กรณีเด็กไม่ประสงค์กลับเข้าระบบ
    – บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัด กรณีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ

3. สร้างการรับรู้ แก้ไขทันทันทีผ่าน MOE Safety Center
    – เน้นย้ำการใช้งาน APP MOE Safety Center
    – ลงมือแก้ไขทันปัญหาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
    – รายงานผลลงระบบทุกครั้ง

4. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สร้างเครือข่าย ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
    – ผู้บริหารให้ความสำคัญ นำลงพื้นที่ ขับเคลื่อน ติดตาม
– วิเคราะห์และกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากข้อมูลตัวเลขของปีการศึกษาใหม่

5. แก้หนี้ครู อย่างรูปธรรม ยั่งยืน
– ควบคุมเงินกู้ก้อนใหม่ เหลือไม่ต่ำ 30%
– ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ นัดหมายครูที่ลงทะเบียน หาแนวทางแก้ไข

แนวทาง 7 มาตรการเข้ม ได้แก่

  1. ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
  2. ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย Small Bubble
  3. อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
  4. อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
  5. School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
  6. Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และ
  7. School Pass นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85% เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ก่อนโรงเรียนจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบ On Site ในกลางเดือนนี้

เอกสารประกอบการประชุม

————————————————————————–

————————————————————————–

————————————————————————–

————————————————————————–

————————————————————————–

————————————————————————–

————————————————————————–

————————————————————————–

 

เครดิต : นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ข้อมูล ; การประชุม​ ผอ.เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ครั้ง​ที่ ​4/2565

ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว รายงาน

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว