ผอ.สพม.สระแก้ว ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยนายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และนางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมให้สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้การเรียนรู้แบบ Active learning เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพตามหลัก SAKAEO MODEL ณ ห้องสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนสระแก้ว โดยมี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้การต้อนรับและนำคณะเดินตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนในชั้นเรียน และให้กำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้
ภาพ/รายงาน
ศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว