สพม.สระแก้ว ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและนายสุวรรณ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่คณะกรรมการติดตาม ได้แก่ นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการการติดตาม นางสาวศศิร์ภัทร์ พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สตผ. นางสาวอัญชลี ไหมทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว และนายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผอ.ร.ร.ท่าเกษมพิทยา ได้นำเสนอการดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ในการนี้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วและให้ขวัญกำลังการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ
ภาพ : นางจันทิมา นกอยู่
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว