เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลพื้นฐาน สพม.สระแก้ว
 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
  3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  4.1 แผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
  4.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 1. กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
 2. กิจกรรม สพม.สระแก้ว
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
 5. รายงานงบทดลอง
การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล
 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  1.1 Q&A (ถาม-ตอบ)
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 3. Social Network
  3.1 Facebook
  3.2 Twitter
  3.3 YouTube
  3.4 Instagram
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจ สพม.สระแก้ว
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการดำเนินงาน
 • การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน
 1. แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2564
  1.2 ปีงบประมาณ 2563
  1.3 ปีงบประมาณ 2562
 2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562
  3.3 ปีงบประมาณ 2561
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563
  – ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
 3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
 4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2564
  1.2 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน 
  การทุจริตประจำปี 
  2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบ
3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2564
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
  และป้องกันการทุจริต
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส
  2.1 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
  และการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 เรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน
  2.3 เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   
    7 ข้อ
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
  3.1 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว