หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน