สพม.สระแก้ว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคคลฯ

       วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการ
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว