สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้น นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ และผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)” ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา2564 พร้อมพบปะคณะผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ ขอขอบคุณ นางสาววันฤดี สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะครู ที่ร่วมให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว