สพม.สระแก้ว ร่วมติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รร.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผอ.ร.ร.ท่าเกษมพิทยา ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม.สระแก้ว และผู้ติดตาม ร่วมติดตามการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กับคณะกรรมการติดตาม ได้แก่ นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการการติดตาม นางสาวศศิร์ภัทร์ พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สตผ. นางสาวอัญชลี ไหมทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว
โดยมีนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ.ร.ร.สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสระแก้วให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว
ภาพ : นางจันทิมา นกอยู่
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว