สพม.สระแก้ว ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุม
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยมีผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว