สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในสังกัด ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) ระดับชาติ

สพม.สระแก้ว ผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจิตพร สุวรรณะ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) ระดับชาติ และ คุณครูสายรุ้ง ทองสูง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) ระดับชาติ”
ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฎิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และจงยึดมั่นในการรักษามาตรฐาน ที่มีคุณภาพสืบไป
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว