วิดีทัศน์นำเสนอ…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว SAKAEO MODEL & SPDCA

วิดีทัศน์นำเสนอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว SAKAEO MODEL & SPDCA


อำนวยการ

  • นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
  • เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
  • นายสีดา เทียบอุ่น                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

เสียงบรรยาย

  • นางวิไลพร โมห้างหว้า        ครูโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

คำบรรยาย

  • นางสาวเมธิศา ธรรมศรี     ศึกษานิเทศก์

ตัดต่อ

  • นางวิไลพร โมห้างหว้า     ครูโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ภาพ

  • นางวิไลพร โมห้างหว้า     ครูโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
  • นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว       นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นายศิรวิทย์ ซุยซวง         พนักงานราชการ
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว