รมว.ศธ Kick-off สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนสระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ นายสีดา เทียบอุ่น รองผอ.สพม.สระแก้ว คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ระดับภูมิภาค ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัยของผู้เรียน โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอขอบคุณ ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการในครั้งนี้
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว