ภารกิจงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน สพม.สระแก้ว

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำโดย นางสาววรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผอ.รร.วังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประธานกรรมการ, นายภัทรพงศ์ ถาวรพา รอง ผอ.รร.ท่าเกษมพิทยา เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมคณะได้ดำเนินงานการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัดด้านการควบคุมภายใน จนการปฎิบัติงานอื่นดำเนินไปตามนโยบายการบริหารแผนงานกฏหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม โรงเรียนวังหลังวิทยาคม โรงเรียนวังไพรวิทยาคม และโรงเรียนวังเย็นวิทยาคม

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว