ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (สพม.สระแก้ว)


นางสาวรัตนา อุกำแพง
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
0646351690rattana_noo7@hotmail.com
นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
ผอ.รร.วังไพรวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
0372479043spmsk-01@edms-spmsk.org
นางภษพอน ประภา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
0898569956spmsk-02@edms-spmsk.org
นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
หมายเลขติดต่อspmsk-03@edms-spmsk.org
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเลขติดต่อspmsk-03@edms-spmsk.org
นายจำเนียร พวงแก้ว
ผอ.รร.ทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
หมายเลขติดต่อspmsk-04@edms-spmsk.org
นายวิษณุ เกิดในหล้า
ผอ.รร.ทัพราชวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเลขติดต่อspmsk-05@edms-spmsk.org
นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0972208487nutchawan123@gmail.com
นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0951646523chomcharoen_24@hotmail.com
นางอรอนงค์ บุญมี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
0985099042onanong@sk1edu.go.th
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว