ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

 • สหวิทยาเขตวังบูรพา

  นางจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
  084566747
  นายชานันท์ ประภา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
  0849438171
  นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
  08ุ61451873
  นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
  นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
  0806744997
  นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
  08ุ99363544
  นายคงทัศษณ์ คงเมือง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

 • สหวิทยาเขตปิ่นมาลา

  นางสาววันฤดี สำราญสุข
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
  0994426263
  นายประสาน เลือดทหาร
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ
  0959935359
  นายจำเนียร พวงแก้ว
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
  0816446400
  นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
  0988242152
  ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป
  ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา
  0991699124
  นายพรชัย กิจนิมิตร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา
  0896888313
  นายวิษณุ เกิดในหล้า
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา
  0850857979

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว