ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาแก่ ครูประพันธ์  กำไรวงศ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานนพิธีแสดงมุทิตาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ครูประพันธ์  กำไรวงศ์ ครูผู้สอนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุราชการ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม โดยมี นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

ปฏิทินการดำเนินงาน

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว