ประวัติด้านการศึกษา ผอ.สพม.สก

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ประถมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
2525 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ
2527 ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี/พลศึกษา
2529 ปริญญาตรี/กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
2546 ปริญญาโท/กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา จ.มุกดาหาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2533 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด อาจารย์ 1 ระดับ 3
2542 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
2545 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน
2546 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2548 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงาน

ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลผู้บริหารมัธยมศึกษาดีเด่น ปี 2558
2 รางวัลข้าราชการผลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
3 รางวัลผู้ที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
4 รางวัล”ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ระดับจังหวัด ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครู้ผู้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณครู ปี พ.ศ.2557
5 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จาก สก.ศค.
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว