ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

      วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว