ประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว