ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ระยะ 3 ปี (2565-2567)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายประธาน ทวีผล ผอ.สมพ.สระแก้ว เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ระยะ 3 ปี (2565-2567) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
ภาพ : นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว