ติดต่อเรา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
The Secondary Educational Service Area Office Sa Kaeo


เลขที่ 1991  หมู่ 2  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-247904
E-Mail : spm.sk_1@obec.moe.go.th