ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
The Secondary Educational Service Area Office Sa Kaeo


เลขที่ 1991  หมู่ 2  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-247904
E-Mail : spm.sk_1@obec.moe.go.th


กลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

กลุ่มอำนวยการ Email :
Email :
กลุ่มนโยบายและแผน Email :
Email : plan.sk_1@obec.moe.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Email : dlict.sk_1@obec.moe.go.th
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Email :
Email :
กลุ่มบริหารงานบุคคล Email :
Email : hr.sk_1@obec.moe.go.th
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Email :
Email :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : supervision.sk@dlthailand.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : pepg.sk_1@obec.moe.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
Email :
กลุ่มกฎหมายและคดี
Email :

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว