ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และคณะตรวจเยี่ยมการสอบเข้าห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มีนาคมพ.ศ. 2565 ท่านผู้อำนวยการจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการชวนะชัย เพช็รพิรุณ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนสระแก้ว ร่วมต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการสอบเข้าห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสระแก้ว

เครดิต ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
รายงาน ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว