สพม.สระแก้ว

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา (สหวิทยาเขตวังบูรพา)


นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

Sakaeo@sakaeoschool.ac.thhttp://www.sakaeoschool.ac.th
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ผอ.รร.คลองหาดพิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ 086-145-1873

khpschool2018@gmail.comhttps://www.khp.ac.th/
นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
ผอ.รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ 086-384-0565

wangnamyenwittayakom@gmail.comhttps://www.wny.ac.th
นายคงทัศษณ์ คงเมือง
ผอ.รร.วังหลังวิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ 064-932-2519

wanglangschool@gmail.comhttp://www.wl.ac.th/
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผอ.รร.ท่าเกษมพิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 082-443-4195

thakasempittayaschool@gmail.comhttp://tksp.ac.th/
นางสาววันฤดี สำราญสุข
ผอ.รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ 099-442-6263

https://www.wsb.ac.th/
นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
ผอ.รร.วังไพรวิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ 089-936-3544

https://www.wangprai.ac.th/web/