สพม.สระแก้ว

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 096-194-5393

นางสาวณัชน์ชรินดา นาเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศุภญา แจ้งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกนกพร จิตรช่วย
พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)
นายวิเชียร ศรีมาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิกร แก้วเมฆ
พนักงานขับรถยนต์