สพม.สระแก้ว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

นางสาวราตรี ลีพรมมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพนมพร เขตต์สิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาพร ทองเจริญ
นักวิชาการพัสดุ