สพม.สระแก้ว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางภษพอน ประภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-936-6852

นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกรุณา แก้วประทีป
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ