บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
---

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว